Gårdens historia

 

Historisk beskrivning
Godsägare Jöns Peter Hemberg, ägare till Tunbyholms och Smedstorps slott, grundade Petersborg i början av 1800-talet genom att köpa in och slå samman flera mindre gårdar i Tunby by. Egendomen kom att omfatta ca 200 ha åker och 75 ha skog. Han uppkallade gården efter sig själv och lät under åren 1836-37 uppföra ekonomibyggnader och boningshus.
Hösten 1916 under tröskning utbröt en svår eldsvåda, som totalförstörde gårdens ekonomibyggnader. Petersborg ägdes vid denna tidpunkt av ett sterbhus med den nygifte sonen Sven Svensson som arrendator. Han ansåg sig inte kunna lösa ut gården av sina syskon utan den såldes till AB Egna Hem, som styckade upp den i mindre gårdslotter.


 

Huvuddelen ca 100 ha inköptes av Ture Nilsson, som återuppbyggde ekonomibyggnaderna i proportion till den minskade arealen. Ture Nilsson brukade gården fram till 1931, då den genom byte kom i kammarherre Holger Rosenkrantz ägo.
Hösten 1944 köptes Petersborg av häradsdomare Sam Selin, som vidtog ett omfattande återställningsarbete. Häradsdomare Selin drev gården fram till 1976, då han på grund av sjukdom måste utarrendera gården till Hushållningssällskapet, som drev den som sin försöksgård fram till 1994, då fru Ann-Sofie Selin sålde Petersborg till familjen Svensson.
Hans Svensson äger och driver Petersborg.


Detta kort är taget på Petersborgs Gård år 1910. Patron Svensson till vänster poserar med sina anställda. Arbetsfolket som syns på kortet var alla anställda på gården, somliga var torpare under gården.